غرفه دفتر مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ( #دهمین_جشنواره_ملی_حرکت )


غرفه دفتر مرکزی انجمن های علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ( #دهمین_جشنواره_ملی_حرکت )
بزرگترین رویداد علمی دانشجویی کشور

دانشگاه رازی کرمانشاه
۴ الی ۷ دی