برگزیده در دومین جشنواره ملی حرکت


دفتر مرکزی انجمن‌های علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در سومین جشنواره ملی حرکت


دفتر مرکزی انجمن‌های علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در سومین جشنواره ملی حرکت در حوزه تالیف و ترجمه کتاب


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

شایسته تشویق در حوزه مسابقه نهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در چهارمین جشنواره ملی حرکت


دفتر مرکزی انجمن‌های علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در پنجمین جشنواره ملی حرکت


دفتر مرکزی انجمن‌های علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

؛ برگزیده در پنجمین جشنواره ملی حرکت در حوزه نشریه


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی برگزیده در هفتمین جشنواره ملی‌حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در هفتمین جشنواره ملی حرکت در حوزه دبیر شورای دبیران


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در هشتمین جشنواره ملی حرکت درحوزه نشریه


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

هشتمین جشنواره ملی حرکت در حوزه ترویجی


انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی برگزیده در هشتمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در هشتمین جشنواره ملی حرکت در حوزه آموزشی


انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

قابل‌تقدیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت در حوزه کارآفرینی


انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزیده در پنجمین جشنواره ملی حرکت در حوزه نشریه


انجمن علمی دانشکده ریاضی

دانشگاه علم و صنعت ایران

شایسته تقدیر در بخش نشریه علمی فنی مهندسی نهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

شایسته تشویق در بخش آموزش نهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن

دانشگاه علم و صنعت ایران

شایسته تشویق در بخش ترویجی نهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه علم و صنعت ایران

شایسته تشویق در بخش نشریه علمی فنی مهندسی نهمین جشنواره ملی حرکت


انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه شایسته تقدیر در بخش انجمن های علمی دانشجویی نهمین جشنواره ملی حرکت


دفتر مرکزی انجمن‌های علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران


انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت ایران