اختتامیه دهمین_جشنواره_ملی_حرکت


#اختتامیه  #دهمین_جشنواره_ملی_حرکت
بزرگترین رویداد علمی دانشجویی کشور
دانشگاه رازی کرمانشاه
۴ الی ۷ دی