عاشورای_حسینی

 

 
 
خيز اي خفته به صحرا بنگر محمل زينب...

 

#شام_غریبان
#عاشورای_حسینی
#محرم #۹۶
@anjomanmarkaz_iust