انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


رسانه مواد – دوره جدید – شماره اولانجمن علمی مهندسی مواد در دوره شانزدهم در هفته دوم خرداد ماه سال 1396 در راستای معرفی این تشکل برگزیده در سطح کشور و ارتقاع سطح علمی دانشجویان این دانشکده و همچنین ارایهی چشم اندازی از فعالیتهای برنامهریزی شده برای اجرا در هفتههای آتی، طبق روال دورهی گذشته، اقدام به چاپ و انتشار شمارهی اول از دوره جدید نشریهی علمی خبری رسانهی مواد کرد.

در این شماره که مطالب آن به وسیلهی اعضای هیات تحریریهی جدید نوشته شد، گزارشی از مطالبی در راستای تقدیر و تشکر از انجمن دورهی پانزدهم مهندسی مواد و همچنین معرفی اعضا و تبیین اهداف و برنامههای انجمن دوره شانزدهم به چاپ رسید.

150 شماره از این نشریه به چاپ رسید و در سطح دانشکده پخش شد که با استقبال گستردهی دانشجویان و اساتید همراه بود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

-

Image

تاریخ برگزاری

شنبه

۱۳۹۶ / ۰۳ / ۰۶

Image

تعداد شرکت کنندگان

0 نفر

Image

ساعت برگزاری

00 : 00 - 00 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی مهندسی مواد

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

تصاویر رویداد