انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


رویداد تیم‌سازی استارتاپی همفازتجربیات بنیانگذاران کسبوکارهای موفق در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که اجرا از طرح کسبوکار اهمیت بیشتری دارد. برای اجرای موفق، میبایست یک تیم توانمند، هماهنگ و پایدار شکل گیرد. از این رو در رویداد تیمسازی استارتاپی همفاز علاوه بر اینکه بستری برای یافتن همتیمی و توسعه شبکه حرفهای شرکتکنندگان فراهم میشود؛ با دعوت از متخصصین استارتاپی در مورد مسایل مربوط به منابع انسانی نیز صحبت میشود تا ارزشآفرینان با راهکارهای مسایل منابع انسانی خود بیشتر آشنا شوند.

این رویداد شامل سه بخش اصلی بود. در ابتدا شش ارزشآفرین کسبوکار خود را در پنج دقیقه ارائه دادند. این ارزشآفرینان با هدف یافتن همتیمی و همبنیانگذار در رویداد حضور داشتند. در بخش دوم با مهمان رویداد در مورد مسایل تیمسازی و کار تیمی در استارتاپها صحبت شد. آخرین بخش رویداد نیز به شبکهسازی اختصاص یافت. در این بخش ابتدا تمام حاضرین خود را کوتاه معرفی کرده و سپس تا انتهای رویداد (حدود 45 دقیقه) فرصت داشتند که با یکدیگر بیشتر آشنا شده و سوالات خود را از ارزشآفرینان و مهمان رویداد به صورت رودررو بپرسند. انجمن علمی مهندسی کامپیوتر این رویداد را در تاریخ 29 آذر 1396 در دانشکده کامپیوتر و با همکاری مرکز نوآوری اکسیژن برگزار نمود.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

کلاس 117 دانشکده کامپیوتر - هاب دانشکده کامپیوتر

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۶ / ۰۹ / ۲۹

Image

تعداد شرکت کنندگان

50 نفر

Image

ساعت برگزاری

20 : 00 - 17 : 00

Image

ارایه دهنده

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر

تصاویر رویداد