انجمن علمی دانشکده ریاضی


کارگاه کشف فرصتبر همگان واضح است که برای ترقی و رشد کردن در زمینة کاری، باید فرصت­ها را شناخت و با گرفتن تصمیماتی به جا و هوشمندانه، حداکثر استفاده را از آن­ها برد. لذا توانایی شناسایی یک ایدة خوب و تبدیل آن به کسب و کار، از جمله مهارت­های افراد موفق در هر سازمانی است.

فرآیند کشف فرصت شامل مراحل مختلفی است که از جمله مهم­ترین آن­ها اکتشاف، پرورش و منطبق سازی با وضعیت فعلی و پرداختن به جزئیات است. هر یک از مراحل ذکر شده اهمیت به سزایی را بر نتیجه خواهند داشت که تسلط افراد بر همة آن­ها ضروری است.

انجمن علمی دانشکدة ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، در راستای تقویت مهارت در مراحل کشف فرصت و ایجاد نگرش کارآفرینانه در دانشجویان، تصمیم به برگزاری کارگاه «کشف فرصت» گرفت.

این کارگاه در روز چهارشنبه، مورخ 24 آذر ماه سال 1395، از ساعت 15 الی 18:30 ، در کلاس 201 واقع در طبقة دوم دانشکدة علوم پایه، تشکیل شد. مدرس کارگاه، مهندس عطا ناصری، موسس و عضو هیات مدیرة شرکت آیریک، درمورد مباحثی از جمله تشخیص ایده­های پول­ساز، یافتن منابع و شرکای کلیدی و ارزیابی هزینه­ها و جریان درآمدی در مدل کسب و کار، صحبت نمودند.

Cinque Terre
 (0  (0)

اطلاعات رویدادImage

مکان برگزاری

دانشکده ریاضی

Image

تاریخ برگزاری

چهارشنبه

۱۳۹۵ / ۰۹ / ۲۴

Image

تعداد شرکت کنندگان

24 نفر

Image

ساعت برگزاری

16 : 30 - 13 : 00

Image

ارایه دهنده

مهندس عطا نا صری

انجمن علمی برگزارکننده
انجمن علمی دانشکده ریاضی

تصاویر رویداد