انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن


کارگاه اموزشی مبانی حقوقی قراردادهاCinque Terre

اطلاعات رویدادبرای ثبت نام می توانید از طریق لینک زیر اقدام و یا به دفتر انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن مراجعه کنید. https://www.payping.ir/d/GaYw

انجمن علمی برگزارکننده