انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


رویداد تیم‌سازی استارتاپی همفازتجربیات بنیانگذاران کسبوکارهای موفق در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که اجرا از طرح کسبوکار اهمیت بیشتری دارد. برای اجرای موفق، میبایست یک تیم توانمند، هماهنگ و پایدار شکل گیرد. از این رو در رویداد تیمسازی استارتاپی همفاز علاوه بر اینکه بستری برای یافتن همتیمی و توسعه شبکه حرفهای شرکتکنندگان فراهم میشود؛ با دعوت از متخصصین استارتاپی در مورد مسایل مربوط به منابع انسانی نیز صحبت میشود تا ارزشآفرینان با راهکارهای مسایل منابع انسانی خود بیشتر آشنا شوند.

این رویداد از سه بخش تشکیل شده است. در ابتدا شش ارزشآفرین کسبوکار خود را در پنج دقیقه ارائه میدهند. این ارزشآفرینان با هدف یافتن همتیمی و همبنیانگذار در رویداد حضور دارند. در بخش دوم با مهمان رویداد در مورد مسایل تیمسازی و کار تیمی در استارتاپها صحبت میشود. آخرین بخش رویداد نیز به شبکهسازی اختصاص دارد. در این بخش ابتدا تمام حاضرین خود را کوتاه معرفی میکنند و سپس تا انتهای رویداد (حدود 45 دقیقه) فرصت دارند که با یکدیگر بیشتر آشنا شوند و سوالات خود را از ارزشآفرینان و مهمان رویداد به صورت رودررو بپرسند. انجمن علمی مهندسی کامپیوتر این رویداد را در تاریخ 29 آذر 1396 در دانشکده کامپیوتر و با همکاری مرکز نوآوری اکسیژن برگزار خواهد نمود.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادجهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.

انجمن علمی برگزارکننده