انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر


اولین جلسه کلاس بحث آزاد به زبان انگلیسیزبان انگلیسی امروزه از نظر تعداد گوینده، پس از زبان های چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان است. انگلیسی در بسیاری از کشورها زبان میانجی است و مهم‌ترین زبان دنیا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی در روابط بین‌الملل به شمار می‌آید.

یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی و نقش مهمی که این زبان در موقعیت علمی دانشجو در دوره‌های مختلف به‌ویژه در دوره‌ی کارشناسی ایجاد میکند، انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر اقدام به برگزاری کلاس‌های بحث آزاد به زبان انگلیسی با محوریت تقویت مهارت Speaking در دانشجویان خواهد نمود.

Cinque Terre

اطلاعات رویدادثبت نام در ایوند: https://evnd.co/5bXL3

انجمن علمی برگزارکننده
سخنران